Kenhuru Sling Shevron Almost Mono Wrap (tsumugi silk)