lovaloom Astra Blizzard Wrap (merino, polyester, polyamide)