KOKORO Cats Koneko Confetti-Cake Wrap (tsumugi silk, cashmere)