KOKORO Cats Koneko Chocolate Mint Wrap (tsumugi silk)