Kenhuru Sling VOVK POMELA Wrap (tsumugi silk, tussah)