Kenhuru Sling SHEVRON HUBA BUBA Wrap (tsumugi silk)