Слинг Шарф BabyMonkey BabyMonkey- Elo in Wonderland Black & White Thick